Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Navrátilová - výchovná poradkyně pro I. stupeň

- kabinet: 136

Konzultační hodiny:

- pro rodiče: po předchozí domluvě pondělí 8.55 - 9.40

                                                                        úterý 12.45 - 13.30

 

Mgr. Silvie Svobodová - výchovná poradkyně pro II. stupeň

- kabinet: 307

Konzultační hodiny:

- pro žáky: o velké přestávce denně 9.40 - 10.00

- pro rodiče: po předchozí domluvě pondělí 12.45 - 13.30

                                                                     

 

Jiný termín konzultace lze také domluvit individuálně.

_________________________________________________________________________________________

Základní informace k přijímacímu řízení

 

Počet přihlášek na střední školy

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč 2 přihlášky. Na školy s talentovou zkouškou se mohou podat taky dvě přihlášky. Žák, který si podá dvě přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou, si může podat další dvě přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky, tedy celkem 4 přihlášky.

Počet přihlášek na SŠ v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.

 

 

 

Předávání přihlášek na střední školy

Uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

 

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny příjmacích zkoušek jsou 14. a 15. 4. 2020  a pro 6-letá a 8-létá gymnázia 16. a 17. 4. 2020.

 

 

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou.

 

Přílohy přihlášek

- lékařské potvrzení

- aktuální zpráva pedagogicko-psychologické poradny

- členství ve SK SIGMA, FAČR nebo ATLETICKÉHO KLUBU,...

-kopie diplomů olympiád a soutěží