Přijímací zkoušky na SŠ

 

Základní informace k přijímacímu řízení

 

Počet přihlášek na střední školy

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč 2 přihlášky. Na školy s talentovou zkouškou se mohou podat taky dvě přihlášky. Žák, který si podá dvě přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou, si může podat další dvě přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky, tedy celkem 4 přihlášky.

Počet přihlášek na SŠ v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.

 

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč podává přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejpozději do 1.března 2021, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou  do 30. listopadu 2020.

 

Předávání přihlášek na střední školy

Uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

 

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. ledna 2021 a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2020.

Termíny jednotné zkoušky z ČJ a Ma pro maturitní obory jsou:

12. a 13. 4. 2021 pro žáky 9. ročníku

14. a 15. 4. 2021 pro žáky 5. a 7. ročníku (víceletá gymnázia)

 

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou.

 

Přílohy přihlášek

- lékařské potvrzení

- aktuální zpráva pedagogicko-psychologické poradny

- členství ve SK SIGMA, FAČR nebo ATLETICKÉHO KLUBU,...

-kopie diplomů olympiád a soutěží