ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci, která nám neumožňuje uskutečnit den otevřených dveří tradičním způsobem, Vám nabízíme prohlédnout si prostory naší školy ZŠ Heyrovského včetně odloučeného pracoviště ZŠ Čajkovského prostřednictvím virtuální prohlídky, videoprezentaci najdete v aktualitách pod titulkem Netradiční den otevřených dveří.

Současně Vám můžeme poskytnout služby našeho školního poradenského pracoviště (ŠPP), na které se můžete v případě potřeby obrátit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 585 758 034. ŠPP pracuje ve složení:

 

Níže jsou uvedeny potřebné informace k letošnímu zápisu do 1. ročníku včetně doporučení pro rodiče.

 

Podmínky zápisu do 1. ročníku platí pro ZŠ Heyrovského i odloučené pracoviště ZŠ Čajkovského.

 • Pro školní rok 2021/2022 proběhne zápis od 6. 4. do 16. 4. 2021
 • Budou zapsány všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně.
 • Zápisu se musí zúčastnit také děti, jimž byla odložena školní docházka. Zákonní zástupci dětí, které v roce 2020/2021 dostaly odklad, musí zaslat formuláře znovu. Bude jim přiděleno registrační číslo a na formulářích budou zkontrolována vyplněná data. Mohou se přihlásit i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.

 

ZPŮSOB KONÁNÍ ZÁPISU

V daný termín od 6. 4. do 16. 4. 2021 proběhne pouze formální část zápisu, tedy bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

 

JAK POSTUPOVAT

Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplňte zápisní lístek, žádost o přijetí a doložte kopii rodného listu dítěte buď v digitální, nebo papírové podobě.

 • zápisní lístek
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • kopie rodného listu dítěte v těchto možných podobách:
  • v digitální podobě – sken, fotografie
  • v papírové podobě – prostá kopie

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021, doloží zákonný zástupce 1 vyjádření: Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022, doloží zákonný zástupce 2 vyjádření: Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného (dětského) lékaře dítěte.

Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o odklad a dodejte potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to v době zápisu od 1. do 30. 4. 2021.

 • žádost o odklad povinné školní docházky 
 • příslušná doporučení 

Případná doporučení k odkladu lze dodatečně doložit po domluvě se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň, kontakt: lenka.vojtkova@zsho.cz585 758 047.

 

 NÁSLEDUJÍCÍ ZPŮSOBY DORUČENÍ DOKUMENTACE

1. datovou schránkou (naše ID schránky: znbmqfc)


2. osobně

a. vyplnit vytištěný formulář písemně rukou (ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit na adresu školy: Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33 nebo vhodit zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS do schránky u vchodu školy na adrese: Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33

 

b. osobní vyzvednutí příslušných formulářů pouze na adrese: Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33 bude možné ve dnech 6. – 16. dubna 2021 každý pracovní den v době 7.30 – 16.00 hodin, poté vyplnit vytištěný formulář písemně rukou (ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit na adresu školy Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33 nebo vhodit zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS do schránky u vchodu školy na adrese: Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33

 

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail: andrea.tosovska@zsho.cz 

 

4. poštou (rozhodující je datum podání)

Vyplnit a podepsat všechny příslušné formuláře a doporučeně poslat na adresu školy:

Základní škola Olomouc

Heyrovského 460/33

779 00 Olomouc

Zalepenou obálku vlevo nahoře označte nápisem „ZÁPIS“.

 

Motivační část zápisu je odložena na 2. týden v červnu 2021, a to v podobě stráveného dopoledne ve škole, kde se přijatí žáci seznámí se školou a třídními učitelkami, které ve spolupráci s kolegyněmi ze školního poradenského pracoviště zodpoví na případné dotazy rodičů. Vše se bude odvíjet podle aktuální situace.

 

Příslušné formuláře ke stažení budou k dispozici od 1. dubna 2021.

 

 VĚK DÍTĚTE

 • Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).
 •  K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.
 • Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, jeli přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 • Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 •  Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

 

 SPÁDOVOST

 • Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.
 • Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace (včetně pracoviště Čajkovského 11) je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc, ulice:

Antonína Morese, Bacherova, Balcárkova, Brněnská, Čajkovského, Františka Šantavého, Heyrovského, Horní lán, Hraniční, I. P. Pavlova, Janského, Jeremiášova, Kafkova, Karla Mareše, Kšírova, Mošnerova, Nad Lánem, Na Tabulovém vrchu, Pionýrská, Profesora Fuky, Puškinova, Thomayerova, V Křovinách, Valašská, Vojanova, Za Nemocnicí, Za Vodojemem, Zdravotníků.

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ

Níže jsou k dispozici příslušné formuláře k zápisu ve formátu DOCX. (MS Word) nebo PDF. Vyberte ty správné podle názvu školy (ZŠ Heyrovského, odloučené pracoviště ZŠ Čajkovského), do které si přejete zapsat své dítě.