Zápis do 1. ročníku 2021

Vážení rodiče,

níže jsou uvedeny informace k letošnímu zápisu do 1. ročníku včetně doporučení pro rodiče.

Podmínky zápisu do 1. ročníku platí pro ZŠ Heyrovského i odloučené pracoviště ZŠ Čajkovského.

 • Pro školní rok 2021/2022 proběhne zápis od 6. 4. do 16. 4. 2021.
 • Budou zapsány všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně.
 • Zápisu se musí zúčastnit také děti, jimž byla odložena školní docházka. Zákonní zástupci dětí, které v roce 2020/2021 dostaly odklad, musí zaslat formuláře znovu. Bude jim přiděleno registrační číslo a na formulářích budou zkontrolována vyplněná data. Mohou se přihlásit i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.

 

ZPŮSOB KONÁNÍ ZÁPISU

V daný termín proběhne pouze formální část zápisu, tedy bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

Situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole:

1. datovou schránkou (naše ID schránky: znbmqfc)
2. osobně

a. vyplnit vytištěný formulář písemně rukou (ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit na adresu školy: Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33 nebo vhodit zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS do schránky u vchodu školy na adrese: Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33

b. osobní vyzvednutí příslušných formulářů pouze na adrese: Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33 bude možné ve dnech 6. – 16. dubna 2021 každý pracovní den v době 7.30 – 16.00 hodin, poté vyplnit vytištěný formulář písemně rukou (ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit na adresu školy Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33 nebo vhodit zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS do schránky u vchodu školy na adrese: Základní škola Olomouc, Heyrovského 460/33

3. elektronickou přihláškou (k dispozici v době zahájení zápisu na stránkách školy)

 

Příslušné formuláře ke stažení budou k dispozici od 1. dubna 2021.

Motivační část zápisu je odložena na 2. týden v červnu 2021, a to v podobě stráveného dopoledne ve škole, kde se přijatí žáci seznámí se školou a třídními učitelkami, které ve spolupráci s kolegyněmi ze školního poradenského pracoviště zodpoví na případné dotazy rodičů. Vše se bude odvíjet podle aktuální situace.

 

Věk dítěte

 • Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).
 •  K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.
 • Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, jeli přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Práva a povinnosti rodičů

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce s sebou přinese tyto doklady – občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 •  Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

 

Spádovost

Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace (včetně pracoviště Čajkovského 11) je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc, ulice:

Antonína Morese, Bacherova, Balcárkova, Brněnská, Čajkovského, Františka Šantavého, Heyrovského, Horní lán, Hraniční, I. P. Pavlova, Janského, Jeremiášova, Kafkova, Kšírova, Mošnerova, Nad Lánem, Pionýrská, Puškinova, Thomayerova, V Křovinách, Valašská, Vojanova, Za Nemocnicí, Za Vodojemem.