Umíme více II

 

Ve školním roce 2018/19je naše škola zapojena do projektů

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009298 – Umíme více II (projekt MŠMT v rámci Operačního programu výzkumu, vývoje a vzdělávání, tzv. šablon)

Tento projekt ve školním roce 2018/19 probíhá  v několika rovinách a oblastech, zpravidla se jedná  o pokračování aktivit z předchozího projektu Umíme více I. , který probíhal v předcházejících školních letech (2017/18 a 2016/17)

  • Školní speciální pedagog – personální podpora – speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

  • Školní psycholog – personální podpora – školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu

 

  • Školní kariérový poradce – personální podpora – podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

 

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze

 

  • Čtenářský klub – podpořeni jsou žáci 1. a 3. ročníku

 

  • Využití ICT ve vzdělávání – rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky

 

  • Projektové dny mimo školu - jedná se o společné vedení projektového dne pedagogem ZŠ a odborníkem z praxe, kdy oba (pedagog s oborníkem z praxe) připraví a vedou projektovou výuku ve vzájemné spolupráci. Role pedagoga a odborníka z praxe se mohou během projektového dne střídat a měnit dle zaměření projektové výuky. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe)