Umíme více

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001415

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

Název projektu CZ: Umíme více

Název projektu EN:  We know more

 

Cíl projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Výše podpory: 1 619 746 Kč. Rozvoj v oblastech, které škola si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí  směřování.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání dětí a žáků a na podporu extrakurikulárních aktivit žáků.

Aktivity projektu:

  • Školní speciální pedagog  - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin – mentor školy
  • CLIL ve výuce na ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ