Dejme šanci přírodě

Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ CZ.1.07/1.1.04/02.0114

od 1.3.2010 - 29.2.2012

Příjemce: Statutární město Olomouc,

Partneři: ˇ

FZŠ Olomouc, Hálkova, 
ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého, 
ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany
ZŠ Olomouc, Heyrovského
ZŠ Olomouc, Zeyerova
ZŠ Olomouc, Mozartova
ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova

Cíl projektu 
Je získat co možná největší množství poznatků a dovedností ve využívání ICT žáky a učiteli. Škola se bude snažit vytvořit takové podmínky pro využití ICT, které zřetelně povedou k rozvoji klíčových kompetencí v oblasti technického vzdělávání. Dále je cílem zvyšovat dostupnost výukových podkladů pro žáky a pedagogické pracovníky prostřednictvím ICT a to i z domácího prostředí. Zároveň se zlepší komunikace školy se žáky a pedagogy.

Obecně:
Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.

Obsah aktivit
V pracovních skupinách pomoci učitelům při implementaci ICT do výuky. Učitelé si sami prakticky ověří možnosti této techniky a seznámí se s výhodami i problémy. 
Připravit učitele na práci s touto technikou po strance didaktické i technické. Metoda vzájemné spolupráce v pracovních skupinách se jeví jako účinná. Skutečně efektivní získávání informací z internetu, hledání zdrojů dat, on-line výuka, to vše představuje stále ještě problém, na který učitel naráží při práci s ICT ve výuce. 
Další částí projektu je informovat rodiče žáků o možnostech výuky a využití ICT při domácí přípravě žáků. Rodiče budou také seznámeni se záměrem školy využít možnosti, které nabízí portál Škola OnLine. 

Cílová skupina
Žáci, pedagogové, široká veřejnost – rodiče

Přínos pro cílovou skupinu
Efektivní využití ICT povede ke zkvalitnění výuky, která se obohatí o využití interaktivní tabule, internetu, datového projektoru a výukového softwaru přímo v hodinách. Formou workshopů budou vytvořeny materiály použitelné dále ve výuce a učitelé se prakticky naučí tuto techniku používat v podmínkách výuky. Rodiče žáků budou stejnou metodou seznamováni s vybavením školy a možností domácí přípravy a studia s využitím internetu. Rodiče budou moci na našem webu využívat informační stránky tříd, které budou také vytvořeny v rámci tohoto projektu. Vzniklé materiály musí být snadno přenositelné na jiné školy, nebudou vázány jen na konkrétní materiální vybavení. Celkově by mělo dojít k výraznějšímu zapojení žáků do výukového procesu a zlepšení podmínek výuky pro žáky s vývojovými vadami učení. 

Zapojení a motivace cílové skupiny
Zlepší se využití ICT ve výuce, zlepší se vybavení školy a zvýší se počet hodin s aplikací ICT. Zlepší se spolupráce školy a rodičů, rodiče se seznámí s vybavením školy, se způsoby výuky a s možností domácí přípravy s využití internetu. Zvýší se zájem rodičů o využití třídních informačních stránek a potenciální zájem rodičů o „internetové žákovské knížky“. Vedlejší předpokládaný efekt je vytvoření pracovních skupin, které budou schopny i v budoucnosti řešit problematiku ICT po stránce metodické i technické pro zapojení do projektu

Ředitel školy
Mgr.Oldřich Anděl