Informace k testování ve dnech 22. a 29. 11. 2021

Dne 12. listopadu 2021 schválila vláda ČR s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření MZČR, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Testování proběhne formou antigenních testů a bude probíhat na podobném principu jako předchozí testování ve dnech 8. a 15. 11. 2021. Testuje se pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit příslušná KHS.

 

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží:

  • doklad o očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
  • doklad o prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • doklad o negativním výsledku testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí nebo se na něj nevztahuje výše uvedená výjimka z testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za následujících speciálních podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m a další.

Veškeré bližší informace k testování: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ 

 

vedení školy