Zápis do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Ve dnech 6. a 7. dubna proběhl na obou pracovištích naší školy zápis dětí do 1. ročníku. Účast byla veliká - o naši školu projevilo zájem celkem 156 uchazečů: na pracoviště Heyrovského 33 se přišlo zapsat 107 dětí, na pracoviště Čajkovského 49 dětí. Z tohoto počtu bude samozřejmě určité množství odkladů, někteří rodiče zvažují ještě jiné možnosti, jinou školu. Všem rodičům i dětem za jejich účast děkujeme.

Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno. Pokud se však rozhodnete pro jinou ZŠ, sdělte nám tuto skutečnost co nejdříve.

Než začne opravdová škola, nabízíme v květnu našim budoucím prvňáčkům projekt PŘEDŠKOLÁK.

______________________________________________________________________________________________________________

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019:

pátek 6. dubna 2018 14.00 - 18.00 hod.

sobota 7. dubna 2018 9.00 - 13.00 hod.

______________________________________________________________________________________________________________

Informace k zápisu

Náhradní termín zápisu (např. z důvodu stěhování, nemoci zákonného zástupce) je možný pouze po telefonické domluvě s ředitelem školy.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Řádný zápis :

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012.

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

Co je třeba mít s sebou:

- rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas nebo jiný doklad

Spádovost

Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace (včetně pracoviště Čajkovského 11) je spádovou školou pro děti s místem trvalého pobytu Olomouc, ulice:

Antonína Morese, Bacherova, Balcárkova, Brněnská, Čajkovského, Františka Šantavého, Heyrovského, Horní lán, Hraniční, I. P. Pavlova, Janského, Jeremiášova, Kafkova, Kšírova, Mošnerova, Nad Lánem, Pionýrská, Puškinova, Thomayerova, V Křovinách, Valašská, Vojanova, Za Nemocnicí, Za Vodojemem.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2018.
Ve školním roce 2018/2019 budou na obou pracovištích školy otevřeny 4 první třídy (z toho 1 třída na ZŠ Čajkovského) s celkovým počtem cca 112 žáků.